Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2018 YILI PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARI

2018 YILI PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARI

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Bakanlığımızca yapılacak yardımlar için; Proje yardımları için istenecek belgeler
MADDE 8 – (1) Proje yardımları için;
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,
ğ) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,
h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler ile birlikte 18.09.2017 tarihine kadar Uygulama yardımları için istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Uygulama yardımları için;
a) Yardım başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarası beyanı,
c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,
d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,
f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,
h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,
ı) Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler ile birlikte 18.12.2017 tarihine kadar; 2 şer takım halinde hazırlanacak belgeler ile Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.